Informace dle zákona č.106

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Obec Zakřany

2. Důvod a způsob založení

Obec Zakřany vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Starosta: Milan Veverka - starosta@zakrany.cz
Místostarosta:          Ing. Vladimír Veleba - mistostarosta@zakrany.cz
Členové: David Cibulka
  Libor Šoukal
  Robert Sachs
  Petr Kopáček
  Mgr. Petra Grzebinská

 

4 Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Zakřany
Zakřany č. 7

664 84 Zastávka u Brna

 

4.2 Kontaktní poštovní adresa

Obec Zakřany
Zakřany č. 7
664 84 Zastávka u Brna

 

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny
Pondělí a středa 8–12 a 13–18 hod.
Neúřední hodiny
Úterý a čtvrtek 8–12 hod.
Pátek 8–12 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

tel.: 546 431 483

 

4.5 Adresa internetových stránek

www.zakrany.cz

 

4.6 Adresa podatelny

Obec Zakřany
Zakřany č. 7

664 84 Zastávka u Brna

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

urad@zakrany.cz

 

4.8 Datová schránka

jbuaz7

 

5. Případné platby lze poukázat

účet u Komerční banky : 4124641/0100

 

6. IČO

00282880

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00282880

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska obce

Vyhlášky a dokumenty

Účetnictví obce

GDPR

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce pro rok 2021

 

9. Žádosti o informace

Obec Zakřany poskytuje informace zveřejněním nebo na základě žádosti

 • na úředních deskách - naproti kostela a na internetové úřední desce
 • informace je možné obdržet v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách
  • ústně
  • telefonicky
  • písemně
  • elektronickou poštou

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s vyjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon :

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku - § 17 zák. 513/1991 Sb.
 • skutečnosti týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálního zabezpečení
 • skutečnosti, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 •  

10. Příjem podání a podnětů

 

11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění:

§ zák č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

§ zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení

§ zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

§ zák.. č. 268/1949 Sb., o matrikách

§ vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

§ zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

§ zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů

§ zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně

§ zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

§ zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

§ zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

§ zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

§ nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady

§ zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

§ zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

§ zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

§ zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech

§ zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

§ zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

§ zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

§ zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

§ zák. č. 262/1994 Sb., o odměnách členů zastupitelstvech v obcích

§ zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech

§ zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

§ zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

§ zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

§ nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

§ zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

§ vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

§ zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

§ zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

§ vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

§ obchodní zákon č. 513/1991 Sb.

§ zákoník práce č. 65/1965 Sb.

 

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a dokumenty

Úřední deska

 

12. Úhrady za poskytování informace

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informace

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informace

 

13. Licenční smlouvy

 

13.1 Vzory licenčních smluv

 

13.2 Výhradní licence

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informací