Informace dle zákona č.106

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Obec Zakřany

2. Důvod a způsob založení

Obec Zakřany vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Starosta:

David Cibulkastarosta@zakrany.cz

Místostarosta:    

Ing. Vladimír Veleba - mistostarosta@zakrany.cz
   

Členové zastupitelstva:

 

Jiří Šilhavý

  Mgr. Jaroslav Bohatý
  Milan Veverka
  Robert Sachs
  Ing. Thuraya Drápelová
  Mgr. Petra Grzebinská
  Ing. Ondřej Kožíšek

 

4 Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Zakřany
Zakřany č. 7

664 84 Zastávka u Brna

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Zakřany
Zakřany č. 7
664 84 Zastávka u Brna

 

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny
Pondělí a středa 8–12 a 13–18 hod.
Neúřední hodiny
Úterý a čtvrtek 8–12 hod.
Pátek 8–12 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

tel.: 546 431 483

 

4.5 Adresa internetových stránek

www.zakrany.cz

 

4.6 Adresa podatelny

Obec Zakřany
Zakřany č. 7

664 84 Zastávka u Brna

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

urad@zakrany.cz

 

4.8 Datová schránka

jbuaz7

 

5. Případné platby lze poukázat

účet u Komerční banky : 4124641/0100

 

6. IČO

00282880

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00282880

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska obce

Vyhlášky a dokumenty

Účetnictví obce

GDPR

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce pro rok 2021

 

9. Žádosti o informace

Obec Zakřany poskytuje informace zveřejněním nebo na základě žádosti

 • na úředních deskách - naproti kostela a na internetové úřední desce
 • informace je možné obdržet v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách
  • ústně
  • telefonicky
  • písemně
  • elektronickou poštou

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s vyjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon :

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku - § 17 zák. 513/1991 Sb.
 • skutečnosti týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálního zabezpečení
 • skutečnosti, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem podání a podnětů

 

11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákony

Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod

Zákony

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří :

§ zák č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

§ zák. č. 500/2004 Sb., o správní řád

§ zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

§ zák.. č. 301/2000 Sb., o matrikách

§ vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

§ zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

§ zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

§ zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

§ zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

§ zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

§ zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon

§ zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

§ zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

§ zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

§ zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech

§ zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

§ zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

§ zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

§ zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

§ zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

§ zák. č. 634/2004 o správních poplatcích

§ zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

§ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

§ zákoník práce č. 262/2006 Sb.

 

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a dokumenty

Úřední deska

 

12. Úhrady za poskytování informace

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informace

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informace

 

13. Licenční smlouvy

 

13.1 Vzory licenčních smluv

 

13.2 Výhradní licence

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informací