Veřejné zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno: | PDF

Projednávané body:
3. Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2020
4. Smlouva o zřízení věcného břemene (el. přípojka p. Stehlíková)
5. Žádost o koupi části pozemku p. č. 186/54
6. Žádost o revokaci usnesení č. 6 ze dne 3. 3. 2020
7. Žádost o prominutí nájemného - kadeřnictví
8. Žádost o podporu Linky bezpečí
9. Žádost o podporu MS Pooslaví z. s.
10. Žádost o připojení ke kanalizaci (p. Korčáková)
11. Výběr zhotovitele pro úpravu hřbitova
12. Úprava návsi
13. Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení elektrifikaci trati
14. Smlouva o smlouvě budoucí (přesunutí kabelové sítě) č. p. 150 – p. Vlk
15. Výsadby alejí (alej života)
16. Oprava povrchu na návsi 

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

- smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace - ing. Stupka 

- smlouva o odvádění odpadních vod - podnikatelé

- prodej pozemku p.č. 186/54

- žádost o poskytnutí dotace - TJ Sokol Zakřany

- žádost o poskytnutí dotace - SDH Zakřany

- žádost o poskytnutí finančního daru - Zahrádkáři Zakřan o.s.

- připomínky zastupitelů - různé ( debata k investičním záměrům )

- složení slibu nového člena zastupitelstva obce

- žádost o poskytnutí dotace - Klub mažoretek Zakřany

- výběr zhotovitele vrat na budově obecního úřady

- žádost o poskytnutí finančního daru - tým Dračích lodí Zdravá výživa

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body:
3.1 rozpočtové opatření č. 9, č. 10 a č. 11
3.2 schválení převodu pozemku do vlastnictví obce
3.3  schválení smlouvy o poskytnutí práv k užívání software
3.4 schválení smlouvy o smlouvě budoucí (el. přípojka)
3.5 žádost o povolení umístění trafostanice
3.6 žádost o finanční příspěvek (šipkařský tým Zakřany)
3.7 schválení rozpočtu školy na rok 2020
3.8 návrh rozpočtu neinvestičních nákladů a výnosů školy na rok 2020

Vyvěšeno: | PDF

Návrhy k projednání :

3.1. Schválení smlouvy o bezplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

3.2. Rozpočtové opatření č.8

3.3. Žádost o vyjádření na akci smlouva o smlouvě budoucí p. Jealouse

3.4. Smlouva o zřízení věcného břemene el. přípojky p. Procházka

Vyvěšeno: | PDF

Návrhy k projednání v zastupitelstvu

- rozpočtové opatření č.

- schválení smlouvy o dílo (rekonstrukce ČOV)

Vyvěšeno: | PDF

Návrhy k projednání v zastupitelstvu

- rozpočtové opatření č. 5/2019 a 6/2019

- schválení vítězné firmy pro stavbu ČOV

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí (přípojka NN paní Nedvědová)

- výběr zhotovitele PD pro prodloužení IS

- dodatek č.3 ke smlouvě č. 6/08 (odstraňování a separace odpadů)

- garance potřebnosti sociálních služeb pro ORP Rosice

- prodej pozemku p.č. 186/54

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

- dozpočtové opatření č.3 a 4        

- dodavatele DA pro JSDH

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí (E-ON - Hájková)

- smlouva o poskytnutí dotace 300 000 od JMK

- žádost o převod odpisů za rok 2018 ZŠ a MŠ

- žádost o podporu Linky bezpečí

- smlouva o smlouvě budoucí (E-ON – Stehlíková)

- návrh smlouvy s OSA

- žádost o povolení uložení inženýrských sítí (Procházka D.)

- smlouva o poskytnutí práv k užívání software (Alis)

- žádost o vymalování školní kuchyně

- žádosti o poskytnuti dotace z rozpočtu obce (mažoretky)

- smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč

- žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (hasiči)

- smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 45.000,-Kč

- schválení doložky ÚP

- územní plán Zakřany - vydané opatření obecné povahy č.1/2019

- nový územní plán obce Zakřany

- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence

- smlouva o výpůjčce obec - občan (kompostéry)

- smlouva o výpůjčce obec – Mikroregion Kahan (kompostéry)

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

- rozpočtové opatření

- výběr zhotovitele naučné stezky

- schválení smlouvy na vybudování naučné stezky

- schválení návrhu smlouvy o smlouvě. budoucí (E-ON)

- schválení účetní závěrky obce k 31.12.2018

- schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ

- schválení smlouvy s OSA

- schválení smlouvy o dotaci z rozpočtu obce pro Sokol Zakřany

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

- návrh smlouvy s E-on o smlouvě budoucí

- přeložka vedení - návrh cen stočného pro firmy

- návrh závěrečného účtu obce - schválení ceny oprav OÚ

- schválení textu výzvy výběrového řízení na zhotovitele ČOV

- schválení textu smlouvy pro zhotovitele ČOV

- schválení textu výzvy výběrového řízení na vozidlo pro SDH

- schválení textu smlouvy pro dodavatele vozidla pro SDH

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

- pověření starostu k podpisu rozpočtového opatření

- rozpočtové opatření

- návrh smlouvy o stočném

- návrh smlouvy o poskytování služby TKR

- žádost o dotaci z rozpočtu obce pro sokol Zakřany

- E-on návrh sml. o sml. budoucí

- návrh na směnu pozemku ( p. Procházka)

- smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU PEPP 305_18

- žádost o stanovisko obce k používání chemického posypu komunikací, které leží v katastru obce Zakřany

- žádost o souhlas s napojením splaškové kanalizace na veřejný rozvod

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

-   schválení podání žádosti o dotaci dopravního automobilu JSDH

-   schválení dofinancování dopravního automobilu JSDH

-   žádost o napojení na obecní kanalizační síť E.Stehlíková

-   rozpočtové opatření č.10

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

-        rozpočtová opatření

-        návrh rozpočtu neinvestičních nákladů a výnosů na rok 2019 ZŠ a MŠ

-        návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ na roky 2020-2021

-        sml. o zřízení věc. břemene E-on

-        sml. o zřízení služebnosti Česká telekomunikační infrastruktura

-        žádost o připojení na kanalizaci

-        souhlas s hydrogeologickým průzkumem vrtu

-        souhlas s umístěním stavby vrtané studny

-        sml. o právu provést stavbu (Sokol)

-        rozhodnutí o výběru koordinátora BOZP (ČOV)

-        rozhodnutí o výběru TDI (ČOV)

-        návrh rozpočtu obce na rok 2019

-        návrh střednědobého výhledu obce na roky 2020-2022

-        složení výborů

-        doplnění školské rady - Cibulka D., Sachs R.

-        žádost pobočného spolku zdravotn+ postižených

-       sml. o budoucí sml. zřízení věcného břemene p. Šrůček

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

- Určení ověřovatelů a zapisovatele

- Určení které funkce budou dlouhodobě uvolněny

- Určení způsobu volby starosty a místostarosty

- Volba starosty

- Volba místostarosty

- Zřízení výborů

- Volba předsedů výborů

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

 - rozpočtová opatření

 - sml. o zřízení služebnosti(Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)

 - příkazní sml. (VIA Consult a.s.)

 - kupní smlouva na pozemky 213/22 a 213/25

 - příkazní sml. VRV

 - sml. o dílo (prostranství u kostela)

 - sml. o dílo (rekonstrukce chodníku ke hřbitovu I.etapa

 - sml.o dílo (návrh- intenzifikace ČOV vyprac. projektové dokumentace)

 - výběr nejvhodnějšího zhotovitele PD na ČOV

 - žádost o podporu (Sokol Zakřany)

 - žádost o navýšení rozpočtu školy

- schválení sml. o prac. činnosti (EKODVŮR)

- nový ceník pro nákup dříví

- žádost o dar pro dračí lodě

- žádost občanů o opravu hřiště u ekodvora

- návrh příkazní smlouvy na výkon TDI

- výzva k podání nabídky-zadávací dokumentace pro výběr TDI

- popis aktuálního dění zhotoveného nového chodníku nad školkou

- doplnění člena kontrolního výboru

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

- rozpočtová opatření

- smlouva o poskytování služeb pověřence

- směrnice ,,systém zpracování a ochrany osobních údajů“

- směrnice ,,bezpečnost ICT“

- př. č. 3 ke sml.č.6/08 o odstraňování KO

- smlouva o zřízení věcného břemene E.ON

- žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Klub mažoretek

- žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Senior klubu

- darovací smlouva

- Doplnění počtu zastupitelů v budoucím zastupitelstvu

- Prohlášení vlastníka- souhlas umístění sirény

- Žádost o připojení na kanalizaci domu č. p. 291

- Žádost o prominutí obecních poplatků

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

- Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

- Účetní závěrka obce

- Účetní závěrka ZŠ a MŠ

- OZV o místním poplatku za svoz komunálního odpad

- Rozpočtové úpravy č. 2

- Smlouva o výpůjčce (kompostéry)

- Zmařená investice

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

-      Slib nového člena zastupitelstva

-      Volba předsedy KV

-      Rozpočtové opatření

-      Chodník nad školkou

-      Smlouva o dílo I3 Consultants s.r.o.  (GDPR)

-      Smlouva o dílo  (Dur plus)

-      Příkazní smlouva  (VRV)

-      Žádost o připojení na kanalizaci

-      Prodej pozemku 218/5

-      Záměr obce koupit pozemky

-      Sml. o zjištění distribuce antidot

-      Uzavření darovací smlouvy

-      Žádost o poskytnutí dotace pro Sokol a Hasiče

-      Volba předsedy KV

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

          - rozpočtová opatření č. 9, č. 10

          - návrh rozpočtu obce na rok 2018

          - střednědobý výhled rozpočtu obce

          - návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan na rok 2018

          - návrh rozpočtu neinvestičních nákladů ZŠ A MŠ na rok 2018

          - návrh střednědobého výhledu ZŠ A MŠ

          - žádost o jmenování dvou nových členů do školské rady

          - přijetí dotace na les

          - žádost o poskytnutí finančního daru pro spolek zdravotně postižených

          - smlouva o zřízeni věc. břemene

          - projednání nařízení vlády č. 318/2017

          - kupní smlouva Lesy ČR č. 1053/17/145

          - dodatek č.2 ke smlouvě č. 06/08 KTS

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

         - rozpočtové opatření č.6, č.7, č. 8

         - smlouva o smlouvě budoucí E.ON Distribuce

         - smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330040846/001

         - veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti ORP

         - dodatek č.1 k rámcové smlouvě (LESART Kladeruby)

         - žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s provedením stavby (Město Zbýšov)

         - žádost, č.j. 391/2017 (pan Luděk Prokeš)

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

          - rozpočtové opatření č.5 a č.6

          - návrh závěrečného účtu obce za rok 2016

          - účetní závěrka obce za rok 2016

          - účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2016

          - návrh závěrečného účtu Mikroregion Kahan dso za rok 2016

          - smlouva o právu stavebníka umístit a provést stavbu

          - směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

          - schválení místního akčního plánu Rosice

          - zpráva kontrolního výboru

          - žádost o finanční příspěvek na dětský den

          - žádost o koupi pozemku p.č. 190/1

          - návrh na změnu ÚP

          - záměr obce koupit pozemky p.č. 213/22 a 213/25

          - kupní smlouva na část pozemku 1563 (Papeno)

          - smlouva o zřízení služebnosti (Papeno)

          - dodatek č.2 k nájemní smlouvě (Papeno)

          - smlouva o advokátní úschově č. 125/2017

          - prodej obecního pozemku 218/5

          - žádost o výjimku (umožnění stavby domu s rovnou střechou)

          - příspěvek pro TJ Sokol Zakřany