Veřejné zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno: | PDF

Program zasedání :

 1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
 2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby)
 3. Rozpočtová opatření
 4. Návrh rozpočtu obce Zakřany na rok 2022
 5. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Zakřany na rok 2022
 6. Návrh střednědobého výhledu obce Zakřany na roky 2023 - 2024
 7. Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Zakřany na roky 2023 - 2024
 8. Návrh úpravy cen (stočné, SKO, TKR)
 9. OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 10. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 11. Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
 12. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění financování IDS JMK
 13. Zadávací podmínky výběrového řízení prodloužení IS
 14. Návrh rozpočtu SVaK, Vodárna Zbýšov na rok 2022
 15. Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan na rok 2022
 16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
 17. Žádost o dotaci z rozpočtu obce
 18. Žádost o finanční podporu
 19. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2022
 20. Plán rozvoje sportu
 21. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Vyvěšeno: | PDF

Program zasedání :

 1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
 2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby)
 3. Rozpočtová opatření
 4. Kupní smlouva (prodej pozemků - AZOS)
 5. Smlouva o smlouvě budoucí (el. přípojka p. Kunc)
 6. Příkazní smlouva (služby v oblasti dotací)
 7. Kupní smlouva (pozemek p. č. 18)
 8. Zajištění spolufinancování sociálních služeb
 9. Žádost o použití prostředků z investičního fondu školy
 10. Smlouva o dílo na provozování ČOV a kanalizace
 11. Žádost o poskytnutí finančního daru
 12. Smlouva o smlouvě budoucí (el. přípojka p. Barák)
 13. Příkazní smlouva Via Consult
 14. Cenová nabídka (multifunkční hřiště)
 15. Darovací smlouva (AZOS)
 16. Žádost o dotaci na MMR (workout)

 

Vyvěšeno: | PDF

Program

 1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
 2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby)
 3. Rozpočtová opatření
 4. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
 5. Účetní závěrka obce za rok 2020
 6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Zakřany za rok 2020
 7. Žádost o odkoupení pozemku
 8. Žádost o snížení platby stočného
 9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 (SDH)
 10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 (Sokol)
 11. Námitka na prodej pozemku
 12. Řád veřejného pohřebiště obce
 13. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
 14. Smlouva o dílo

 

Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
2. Kontrola úkolů
3. Rozpočtová opatření
4. Výběr zhotovitele pro opravu provozní budovy ČOV
5. Výběr zhotovitele architektonického návrhu návsi
6. Žádost o prominutí nájemného
7. Žádost o finanční dar z rozpočtu obce

Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby, vybrat studii na úpravu návsi)
3. Rozpočtová opatření č. 8, 9, 10/2020
4. Zrušovací obecně závazná vyhláška
5. OZV o nočním klidu
6. Návrh rozpočtu obce Zakřany na rok 2021
7. Návrh střednědobého výhledu obce Zakřany na roky 2022 – 2023
8. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Zakřany na rok 2021
9. Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Zakřany na roky 2022 – 2023
10. Smlouva o zřízení věcného břemene ZN-014330058458/001
11. Smlouva o zřízení věcného břemene ZN-014330059247/001
12. Smlouva o poskytnutí služeb k užívání software – ALIS s. r. o.
13. Příloha č. 2 ke smlouvě č. 06/08 – odstraňování KO pro rok 2021
14. Žádost o poskytnutí finančního daru – Dračí lodě
15. Žádost o poskytnutí finančního daru – Tadeáš Benáček
16. Žádost o připojení na kanalizační síť – Adam Kožíšek
17. Dodatek č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo odkanalizování návsi a intenzifikace ČOV

Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby)
3. Rozpočtové opatření 11/2020, 1/2021
4. Návrh Kupní smlouvy (pozemky v areálu AZOS, s. r. o.)
5. Smlouva o zřízení služebnosti (Senergos, a. s.)
6. Smlouva o smlouvě budoucí VB (ZN-001030063417/001 - DURP)
7. Smlouva o smlouvě budoucí VB (ZN-001030064122/001 - DURP)
8. Žádost o připojení na obecní kanalizaci
9. Smlouva o umístění Z-BOXU
10. Darovací smlouva
11. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (odkanalizování návsi a intenzifikace ČOV)
12. Žádost o odkoupení části obecního pozemku
13. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
14. Žádost o prominutí nájemného v budově č. p. 92
15. Žádost o schválení Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy

Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby, vybrat studii na úpravu návsi)
3. Rozpočtová opatření č. 8, 9, 10/2020
4. Zrušovací obecně závazná vyhláška
5. OZV o nočním klidu
6. Návrh rozpočtu obce Zakřany na rok 2021
7. Návrh střednědobého výhledu obce Zakřany na roky 2022 – 2023
8. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Zakřany na rok 2021
9. Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Zakřany na roky 2022 – 2023
10. Smlouva o zřízení věcného břemene ZN-014330058458/001
11. Smlouva o zřízení věcného břemene ZN-014330059247/001
12. Smlouva o poskytnutí služeb k užívání software – ALIS s. r. o.
13. Příloha č. 2 ke smlouvě č. 06/08 – odstraňování KO pro rok 2021
14. Žádost o poskytnutí finančního daru – Dračí lodě
15. Žádost o poskytnutí finančního daru – Tadeáš Benáček
16. Žádost o připojení na kanalizační síť – Adam Kožíšek
17. Dodatek č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo odkanalizování návsi a intenzifikace ČOV

Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby)
3. Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7
4. Zrušující obecně závazná vyhláška
5. OZV o místním poplatku ze psů
6. OZV o místním poplatku ze vstupného
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
8. Žádost o spolufinancování sociálních služeb
9. Žádost o řešení situace parkování na ulici Drahy
10. Žádost p. Mühlberga o poskytnutí výjimky u zpoplatnění odvádění odpadních vod
11. Smlouva o zřízení věcného břemene (přeložka NN na Oú)

Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby)
3. Výběr zhotovitele pro pokládku živičného povrchu

Vyvěšeno: | PDF

Projednávané body:
3. Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2020
4. Smlouva o zřízení věcného břemene (el. přípojka p. Stehlíková)
5. Žádost o koupi části pozemku p. č. 186/54
6. Žádost o revokaci usnesení č. 6 ze dne 3. 3. 2020
7. Žádost o prominutí nájemného - kadeřnictví
8. Žádost o podporu Linky bezpečí
9. Žádost o podporu MS Pooslaví z. s.
10. Žádost o připojení ke kanalizaci (p. Korčáková)
11. Výběr zhotovitele pro úpravu hřbitova
12. Úprava návsi
13. Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení elektrifikaci trati
14. Smlouva o smlouvě budoucí (přesunutí kabelové sítě) č. p. 150 – p. Vlk
15. Výsadby alejí (alej života)
16. Oprava povrchu na návsi 

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

- smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace - ing. Stupka 

- smlouva o odvádění odpadních vod - podnikatelé

- prodej pozemku p.č. 186/54

- žádost o poskytnutí dotace - TJ Sokol Zakřany

- žádost o poskytnutí dotace - SDH Zakřany

- žádost o poskytnutí finančního daru - Zahrádkáři Zakřan o.s.

- připomínky zastupitelů - různé ( debata k investičním záměrům )

- složení slibu nového člena zastupitelstva obce

- žádost o poskytnutí dotace - Klub mažoretek Zakřany

- výběr zhotovitele vrat na budově obecního úřady

- žádost o poskytnutí finančního daru - tým Dračích lodí Zdravá výživa

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body:
3.1 rozpočtové opatření č. 9, č. 10 a č. 11
3.2 schválení převodu pozemku do vlastnictví obce
3.3  schválení smlouvy o poskytnutí práv k užívání software
3.4 schválení smlouvy o smlouvě budoucí (el. přípojka)
3.5 žádost o povolení umístění trafostanice
3.6 žádost o finanční příspěvek (šipkařský tým Zakřany)
3.7 schválení rozpočtu školy na rok 2020
3.8 návrh rozpočtu neinvestičních nákladů a výnosů školy na rok 2020

Vyvěšeno: | PDF

Návrhy k projednání :

3.1. Schválení smlouvy o bezplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

3.2. Rozpočtové opatření č.8

3.3. Žádost o vyjádření na akci smlouva o smlouvě budoucí p. Jealouse

3.4. Smlouva o zřízení věcného břemene el. přípojky p. Procházka

Vyvěšeno: | PDF

Návrhy k projednání v zastupitelstvu

- rozpočtové opatření č.

- schválení smlouvy o dílo (rekonstrukce ČOV)

Vyvěšeno: | PDF

Návrhy k projednání v zastupitelstvu

- rozpočtové opatření č. 5/2019 a 6/2019

- schválení vítězné firmy pro stavbu ČOV

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí (přípojka NN paní Nedvědová)

- výběr zhotovitele PD pro prodloužení IS

- dodatek č.3 ke smlouvě č. 6/08 (odstraňování a separace odpadů)

- garance potřebnosti sociálních služeb pro ORP Rosice

- prodej pozemku p.č. 186/54

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

- dozpočtové opatření č.3 a 4        

- dodavatele DA pro JSDH

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí (E-ON - Hájková)

- smlouva o poskytnutí dotace 300 000 od JMK

- žádost o převod odpisů za rok 2018 ZŠ a MŠ

- žádost o podporu Linky bezpečí

- smlouva o smlouvě budoucí (E-ON – Stehlíková)

- návrh smlouvy s OSA

- žádost o povolení uložení inženýrských sítí (Procházka D.)

- smlouva o poskytnutí práv k užívání software (Alis)

- žádost o vymalování školní kuchyně

- žádosti o poskytnuti dotace z rozpočtu obce (mažoretky)

- smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč

- žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (hasiči)

- smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 45.000,-Kč

- schválení doložky ÚP

- územní plán Zakřany - vydané opatření obecné povahy č.1/2019

- nový územní plán obce Zakřany

- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence

- smlouva o výpůjčce obec - občan (kompostéry)

- smlouva o výpůjčce obec – Mikroregion Kahan (kompostéry)

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

- rozpočtové opatření

- výběr zhotovitele naučné stezky

- schválení smlouvy na vybudování naučné stezky

- schválení návrhu smlouvy o smlouvě. budoucí (E-ON)

- schválení účetní závěrky obce k 31.12.2018

- schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ

- schválení smlouvy s OSA

- schválení smlouvy o dotaci z rozpočtu obce pro Sokol Zakřany

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

- návrh smlouvy s E-on o smlouvě budoucí

- přeložka vedení - návrh cen stočného pro firmy

- návrh závěrečného účtu obce - schválení ceny oprav OÚ

- schválení textu výzvy výběrového řízení na zhotovitele ČOV

- schválení textu smlouvy pro zhotovitele ČOV

- schválení textu výzvy výběrového řízení na vozidlo pro SDH

- schválení textu smlouvy pro dodavatele vozidla pro SDH

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

- pověření starostu k podpisu rozpočtového opatření

- rozpočtové opatření

- návrh smlouvy o stočném

- návrh smlouvy o poskytování služby TKR

- žádost o dotaci z rozpočtu obce pro sokol Zakřany

- E-on návrh sml. o sml. budoucí

- návrh na směnu pozemku ( p. Procházka)

- smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU PEPP 305_18

- žádost o stanovisko obce k používání chemického posypu komunikací, které leží v katastru obce Zakřany

- žádost o souhlas s napojením splaškové kanalizace na veřejný rozvod

Vyvěšeno: | PDF

Projednané body :

-   schválení podání žádosti o dotaci dopravního automobilu JSDH

-   schválení dofinancování dopravního automobilu JSDH

-   žádost o napojení na obecní kanalizační síť E.Stehlíková

-   rozpočtové opatření č.10