Veřejné zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno: | PDF
 1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program) 
 2. Kontrola úkolů
 3. Rozpočtová opatření 2024
 4. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023
 5. Účetní závěrka obce za rok 2023
 6. Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Zakřany, příspěvkové organizace za rok 2023
 7. Oznámení o výběrovém řízení – výběr zpracovatele PD pro projekt dostavby a rekonstrukce budovy ZŠ – schválení zadávacích podmínek, jmenování komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
 8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zakřany pro rok 2024 - Zakřanské hody, z. s.
 9. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského Kraje – projekt Tvoření pro radost, cvičení pro zdraví
 10. Dodatek č. 2 k SOD projektových prací na nové budově MŠ – úprava projektu na objekt dětské skupiny Zakřany - Ateliér Němec, s.r.o.
 11.  Výběr nejvhodnější nabídky - projekt zahrady pro objekt dětské skupiny Zakřany .
 12. Nabídky na projekt interiérové vybavení + IT technologie pro objekt dětské skupiny Zakřany (passport).
 13. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů na dobu neurčitou - I3 Consultants s.r.o.
 14. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci – "Zakřany, p.č. 713/5, 1558, 1559, prodloužení místní komunikace a IS - kanalizace" - Slavíkovi
 15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci - "Zakřany, p.č. 713/5, 1558, 1559, prodloužení místní komunikace a IS - vodovod" - Slavíkovi
 16. Výběr nejvhodnější nabídky na VZ: Rekonstrukce a dostavba autobusových zastávek v Zakřanech.

Diskuze

Závěr

Vyvěšeno: | PDF

Program :

 1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
 2. Kontrola úkolů
 3. Rozpočtová opatření
 4. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s
 5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zakřany pro rok 2024 Veronika Benáčková
 6. Výběr zhotovitele výroby herních prvků na Výseku
 7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
 8. Smlouva OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s
 9. Smlouva o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik - GREEN Logistics CZ s.r.o.
 10. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů TextilEco a.s
 11. Rámcová kupní smlouva o dodávkách kovového odpadu Remet, spol. s.r.o
 12. Smlouva o poskytnutí práv užívání software – evidence hrobových míst
 13. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - oprava objektu márnice v areálu hřbitova v obci Zakřany
 14. Zvážení možnosti přímého přenosu z veřejného zasedání zastupitelstva.
Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
2. Kontrola úkolů
3. Rozpočtová opatření 2023, 2024
4. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, název projektu: Posílení rekreační funkce lesa v Zakřanech.
5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zakřany pro rok 2024.TJ Sokol Zakřany, spolek
6. Žádost o finanční dar z rozpočtu obce Zakřany na rok 2024.Zahradkaři Zakřan z.s.
7. Výběr zhotovitele na opravu márnice
8. Schválení ceny palivového dříví pro rok 2024
9. Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků ze dne 19.12.2027
10. Dodatek č.2 k Veřejnoprávní smlouvě o zajištění výkonu přenosné působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel ze dne 15.08.2007, ve znění Dodatku č.       1 ze dne 20.04.2015
11. Smlouva o zřízení věcného břemene – p. Horák – NN přípojka kab. sm.

Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
2. Kontrola úkolů
3. Rozpočtová opatření 2023
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2024
5. Návrh střednědobého výhledu obce na rok 2025 - 2026
6. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Zakřany, příspěvkové organizace
7. Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Zakřany, příspěvkové organizace na rok 2025 - 2026
8. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o odběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Zakřany č. 6/21 ze dne 16.12.2021
9. Návrh měsíční odměny předsedovi kulturního výboru od roku 2024
10. Cena stočného pro rok 2024
11. Žádost o poskytnutí příspěvku – Diecézní charita Brno, Oblastní charita Brno
12. Obecně závazná vyhláška obce Zakřany o místním poplatku za systém odpadového hospodaření

Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
2. Kontrola úkolů
3. Rozpočtová opatření 2023
4. Příkazní smlouva č. 24/11/2023/MIK na úpravu územního plánu
5. Rozhodnutí o způsobu pořizování územně plánovací dokumentace
6. Obecně závazná vyhláška obce Zakřany č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodaření
7. Přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích – Jihomoravský kraj
8. Přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích - Jihomoravský kraj
9. Schválení přijetí dotace na opravu márnice – Ministerstvo zemědělství
10. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce - p. Hořanská
11. Žádost o navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Zakřany
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové dokumentaci novostavba budovy MŠ Zakřany
13. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na realizaci přípojek inženýrských sítí ke čtyřem pozemkům v lokalitě Bytovky a nové Mateřské školy Zakřany
14. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB (Vratny-VN připojení)

Vyvěšeno: | PDF

Program :

 1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
 2. Kontrola úkolů
 3. Rozpočtová opatření 2023
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene – se společností EG.D, a.s. – p. Dobřická
 5. Smlouva o poskytnutí podpory členské obci SMS ČR, z. s. - DTMka.cz - digitalizace
 6. Spolufinancování sociálních služeb, které jsou poskytovány občanům obce na rok 2024 - Městský úřad Rosice
 7. Žádost o finanční příspěvek sociálnímu družstvu Diakonie Broumov
 8. Žádost o finanční příspěvek k zajištění oslav 70.výročí založení Gymnázia Zastávka, z. s.
 9. Souhlas s přijetím daru obci Zakřany od Římskokatolická farnost Vysoké Popovice, Církevní právnické osoby
 10. Žádost Základní školy a Mateřská školy Zakřany, příspěvkové organizace o změnu rozpočtu
 11.  Souhlas s podáním projektu „Zakřany, prodloužení inženýrských sítí“ do dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou do výzvy č. 42, případně č. 43.
Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
2. Kontrola úkolů
3. Rozpočtová opatření 2023
4. Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 67N23/23 – Česká republika – Státní pozemkový fond
5. Žádost paní Jašová – povolení parkování
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní – Jašová, Jaša
7. Statut fondu vodohospodářského majetku obce Zakřany
8. Návrh vzorového znění smlouvy o odvádění odpadních vod pro podnikatele
9. Výběr nejvhodnější nabídky - nový kamerový systém v obci
10. Pověření starosty k podpisu smlouvy - nový kamerový systém v obci
11. Výběr nejvhodnější nabídky - oprava místních komunikací v lokalitě hřbitov, Křiby,
u ČOV
12. Pověření starosty k podpisu smlouvy - oprava místních komunikací v lokalitě hřbitov, Křiby, u ČOV
13. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zakřany 2023 - Klub mažoretek Zakřany
14. Oprava číslování veřejného zasedání

15. Schválení vzoru Smlouvy o prodeji palivového dříví v drobném formou samovýroby

Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
2. Kontrola úkolů
3. Rozpočtová opatření 2023
4. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – prodloužení platnosti
5. Smlouva o poskytování práv k užívání software – ALIS, spol. s.r.o.
6. Dodatek ke smlouvě o umístění Z-BOXU – Zásilkovna s.r.o.
7. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 186/55,m k.ú. Zakřany – ČR – Státní pozemkový fond
8. Žádost o změnu Územního plánu – Josef Procházka
9. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na projektanta nové budovy MŠ Zakřany
10. Schválení smlouvy o dílo s projektantem nové budovy MŠ Zakřany – pověření starosty k podpisu SOD
11. Strategický plán obce na roky 2023 - 2030
12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na obecní sál
13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na obecní knihovnu

14. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na výměnu mobiliáře obecního sálu – stoly a židle – RESSED s.r.o, IČ: 04115031, sídlem Průmyslová 7, 537 01 Chrudim
15. Schválení kupní smlouvy na výměnu mobiliáře obecního sálu – stoly a židle – RESSED s.r.o, IČ: 04115031, sídlem Průmyslová 7, 537 01 Chrudim

Vyvěšeno: | PDF

Program :

 

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program).

2. Kontrola úkolů.

3. Smlouva o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s fa GasNet, s.r.o.

4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zakřany pro rok 2023 paní Veroniky Benáčkové. 5.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zakřany pro rok 2023 Hasičský sbor Zakřany.

6. Žádost o snížení platby za stočné na rok 2023 pro Pohostinství „60“.

7. Ukončení nájemní smlouvy dohodou se Základní školou a mateřskou školou Zakřany, příspěvkovou organizací, kterou nahrazuje smlouva o výpůjčce kuchyně.

Vyvěšeno: | PDF

Program :

 1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program).
 2. Kontrola úkolů.
 3. Smlouva o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s fa GasNet, s.r.o.
 4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zakřany pro rok 2023 paní Veroniky Benáčkové.
 5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zakřany pro rok 2023 Hasičský sbor Zakřany.
 6. Žádost o snížení platby za stočné na rok 2023 pro Pohostinství „60“.
 7. Ukončení nájemní smlouvy dohodou se Základní školou a mateřskou školou Zakřany, příspěvkovou organizací, kterou nahrazuje smlouva o výpůjčce kuchyně.
Vyvěšeno: | PDF

Obsah :

 1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
 2. Kontrola úkolů
 3. Rozpočtová opatření 12/2022 a 1/2023
 4. Navýšení půjčovného v obecní knihovně
 5. Jmenování zástupce obce do rady Základní školy a Mateřské školy Zakřany, příspěvkové organizace
 6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2023 – Pobočný spolek zdravotně postižených Brněnska Zbýšov
 8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – TJ SOKOL Zakřany, spolek
 9. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na rok 2023 – Spolek Zahrádkáři Zakřan, z.s.
 10. Smlouva o výpůjčce – prostory kuchyně a kanceláře v budově č. p. 7 - Základní škola a Mateřská škola Zakřany, příspěvkové organizace
 11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – p. Chmelíček
 12. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu provozovny holičství a kadeřnictví – pí Čapková
 13. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor – Ganesha Medical, s.r.o.      
 14. Oprava tiskové chyby v zápise z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.10 2022, týkající se hlasování o návrhu usnesení č.13­­/2022
Vyvěšeno: | PDF

Program :

 1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
 2. Kontrola úkolů
 3. Rozpočtová opatření
 4. Návrh rozpočtu obce na rok 2023
 5. Návrh střednědobého výhledu obce na rok 2024–2025
 6. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Zakřany, příspěvkové organizace na rok 2023
 7. Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Zakřany, příspěvkové organizace na rok 2024–2025
 8. Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Zakřany, příspěvkové organizace na rok 2022 a čerpání prostředků z investičního fondu
 9. Smlouva k programovému vybavení CODEXIS se společností ATLAS consulting spol. s.r.o. (legislativa pro potřeby zaměstnanců OÚ)
 10. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni se společností EG.D, a. s. (p. Nováková)
 11. Dodatek č.2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
 12. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku se společností Lesy České republiky, s. p.
 13. Darovací smlouva (Jihomoravský Kraj)
 14. Ukončení návrhu výstavby multifunkčního hřiště
 15. Cena za stočné na rok 2023
 16. Nová Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 17. Zřízení fondu vodohospodářského majetku
 18. Zřízení spořícího, nebo termínovaného vkladu
Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)

2. Volba členů kontrolního a finančního výboru

3. Zřízení dalších výborů zastupitelstva obce

4. Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva obce

5. Rozpočtová opatření

6. Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením pro starostu obce podle § 102 odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů

7. Žádost Základní školy a Mateřské školy Zakřany, příspěvkové organizace – navýšení rozpočtu o 234 000,- Kč z důvodu nákupu vybavení nové třídy MŠ v budově č.p. 92

8. Žádost Základní školy a Mateřské školy Zakřany, příspěvkové organizace o poskytnutí finanční podpory ve výši 20 000,- Kč (výročí 145 let od založení)

9. Žádost spolku Klub mažoretek Zakřany o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2022

10. Žádost Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěvkové organizace o poskytnutí peněžního daru k oslavě 70 let od založení v roce 2023

11. Koupě cisterny na zálivku zeleně obce – změna financování – vlastní zdroje

12. Změna smluvního závazku Kristiánem Červinkou – odvodnění odpadních vod dům č.p.49

13. Delegace zástupce obce (zastupitele) do řídících či dozorčích orgánů následujících subjektů: - Mikroregion KAHAN; - KTS EKOLOGIE s.r.o.; - Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov.

14. Žádost o udělení výjimky z platného územního plánu obce – rodina Drápelova

15. Žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč pro p. Danielu Hořanskou

16. David Cibulka - správce ekodvora - bez měsíční odměny

 

Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Zahájení

2. Složení slibu

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů

4. Určení, které funkce budou dlouhodobě uvolněny

5. Určení způsobu volby starosty a místostarosty

6. Volba starosty

7. Volba místostarosty

8. Zřízení výborů

9. Volba předsedů výborů

10. Rozhodnutí o odměnách za neuvolněné funkce

11. Diskuze

12. Závěr

Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)

2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby)

3. Rozpočtové opatření

4. Žádost o použití prostředků z investičního fondu školy, změna rozpočtu 2022

5. Návrh na změnu územního plánu

6. Žádost o zakrytí dešťové vpusti

7. Návrh smlouvy o VB (p. Kunc)

8. Návrh smlouvy o VB (Senergos)

9. Návrh smlouvy o výpůjčce (třída MŠ v budově č. p. 92)

10. Žádost o spolufinancování sociálních služeb

11. Žádost Lesů ČR na výměnu pozemku

12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022 pro SDH

13. Oznámení o ukončení zadávacího řízení – IS ke Slavíkům

 

Vyvěšeno: | PDF

Program :

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)

2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby)

3. Rozpočtové opatření

4. Žádost o použití prostředků z investičního fondu školy, změna rozpočtu 2022

5. Návrh na změnu územního plánu

6. Žádost o zakrytí dešťové vpusti

7. Návrh smlouvy o VB (p. Kunc)

8. Návrh smlouvy o VB (Senergos)

9. Návrh smlouvy o výpůjčce (třída MŠ v budově č. p. 92)

10. Žádost o spolufinancování sociálních služeb

11. Žádost Lesů ČR na výměnu pozemku

12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022 pro SDH

13. Oznámení o ukončení zadávacího řízení – IS ke Slavíkům

Vyvěšeno: | PDF

Program :

- Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)

- Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby)

- Rozpočtová opatření

- Dostavba MŠ nebo stavba nové MŠ

- Dodatek č. 4 ke sml. o poskytování služeb pověřence pro ochranu os. údajů

Nové multifunkční hřiště

- Prodloužení inženýrských sítí a komunikace

- Herní prvky u ZŠ

Vyvěšeno: | PDF

Program :

- Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)

- Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby)

- Rozpočtová opatření

- Dostavba MŠ nebo stavba nové MŠ

- Výběr zhotovitele multifunkčního hřiště

- Smlouva o dílo - Bytovky

Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni – Kožíšek

- Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni – garáže u bytovek

- Nájemní smlouvu na pozemky ve vlastnictví státu - SPÚ

-  Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci – pozemky ve vlastnictví státu – SPÚ

- Rekonstrukce kanceláře v budově č. p. 92

Vyvěšeno: | PDF

Program :

- Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)

- Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby)

- Rozpočtová opatření

- Dostavba MŠ, nebo stavba nové MŠ

- Výběr zhotovitele multifunkčního hřiště

-  Výběr zhotovitele na opravu živičného povrchu před bytovými

Žádost o dotaci z rozpočtu obce (Sokol)

Žádost o finanční dar (Zahrádkáři)

Žádost o finanční dar (Sokol – oslavy 110 let založení)

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB(Horák)

- Žádost o schválení HV ZŠ a MŠ Zakřany za rok 2021, převod do rezervního fondu

- Schválení strategického rámce MAP

- Žádost o podporu Linky bezpečí

Vyvěšeno: | PDF

Program :

- Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)

- Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby)

- Rozpočtová opatření

- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 220002 (pokládka živič. povrchu)

- Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021

- Účetní závěrka obce za rok 2021

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Zakřany za rok 2021

- Určení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026

- Žádost o dovybavení obecní kuchyně-vývařovny

- Zakládací smlouva DSO KTS Ekologie

- Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným

- Výběr zhotovitele IS

- Žádost o poskytnutí finančního daru (Sokol)

Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330061968/001-GPM

Žádost o vyjádření k studii posklizňové linky (AZOS)

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

- Žádost o schválení pořízení herních prvků a investiční dotaci pro ZŠ

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Zakřany č. 6/21